Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
refreshing
/ri'freʃiɳ/
Jump to user comments
tính từ
  • làm cho khoẻ khoắn, làm cho khoan khoái, làm cho tươi tỉnh
    • a refreshing sleep
      một giấc ngủ khoan khoái
Related words
Comments and discussion on the word "refreshing"