Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
sêếu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Cg. Sêu tết. Nói nhà trai đeêm đồ lễ, thường là thức ăn, đến biếu nhà gái trong những dịp tết, khi chưa cưới, trong xã hội cũ: Để anh mua cốm, mua hồng sang sêu (cd).
Related search result for "sêếu"
Comments and discussion on the word "sêếu"