Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
sóng tình
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ dùng trong văn học chỉ lòng ham muốn về tình dục nổi lên mạnh: Sóng tình nhường đã xiêu xiêu (K).
Related search result for "sóng tình"
Comments and discussion on the word "sóng tình"