Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
saccharine
/'sækərain/
Jump to user comments
danh từ
  • (như) saccharin
tính từ
  • (hoá học) có chất đường; có tính chất đường
  • (mỉa mai) ngọt xớt, ngọt lịm, ngọt như mít lùi
    • a saccharine voice
      giọng ngọt xớt
Related words
Related search result for "saccharine"
Comments and discussion on the word "saccharine"