Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
sacrifice
/'sækrifais/
Jump to user comments
danh từ
 • sự giết (người, vật) để cúng thần
 • người bị giết để cúng thần; vật bị giết để cúng thần
 • sự hy sinh
  • to make sacrifices for the fatherland
   hy sinh vì tổ quốc
  • the last (great) sacrifice
   sự tử trận (hy sinh) vì nước
 • sự bán lỗ; hàng bán lỗ; sự lỗ
động từ
 • cúng, cúng tế
 • hy sinh
  • to sacrifice one's whole life to the happiness of the people
   hy sinh tất cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân
 • bán lỗ
Related words
Related search result for "sacrifice"
Comments and discussion on the word "sacrifice"