Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
sanction
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự phê chuẩn
  • Obtenir la sanction du président
   được sự phê chuẩn của chủ tịch
 • sự thừa nhận, sự xác nhận
  • La sanction de l'opinion
   sự thừa nhận của dư luận
 • kết quả tự nhiên
  • L'échec est la sanction de la paresse
   thi trượt là kết quả tự nhiên của sự lười biếng
 • sự thưởng; sự trừng phạt, sự phạt; hình phạt
  • Faute qui exige une sévère sanction
   lỗi phải trừng phạt nghiêm khắc
Related words
Related search result for "sanction"
Comments and discussion on the word "sanction"