Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
sanction
/'sæɳkʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự phê chuẩn, sự thừa nhận; sự đồng ý
  • with the sanction of the author
   với sự đồng ý của tác giả
 • sự được phép của phong tục tập quán
 • luật pháp, sắc lệnh
 • hình phạt ((cũng) vindicatory (punitive) sanction)
 • sự khen thưởng ((cũng) remuneratory sanction)
ngoại động từ
 • phê chuẩn, thừa nhận, đồng ý
 • cho quyền, ban quyền hành
 • luật quy định hình thức thưởng phạt (cho việc chấp hành hay vi phạm một đạo luật)
 • khuyến khích (một hành động)
Related search result for "sanction"
Comments and discussion on the word "sanction"