Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se coucher
Jump to user comments
tự động từ
 • nằm ra
  • Se coucher sur la terre
   nằm ra đất
 • đi ngủ
  • Se coucher tard
   đi ngủ muộn
 • lặn
  • Le soleil se couche
   mặt trời lặn
  • allez vous coucher!
   (thân mật) bước đi, để cho người ta yên!
  • comme on fait son lit, on se couche
   mình làm mình chịu, gieo gió gặt bão
  • se coucher comme les poules
   chưa tối đã đi ngủ, đi ngủ rất sớm
 • danh từ giống đực
 • sự đi ngủ, sự ngủ trọ
  • Payer son coucher
   trả tiền ngủ trọ
 • lúc lặn xuống
  • Au coucher du soleil
   lúc mặt trời lặn
Related search result for "se coucher"
Comments and discussion on the word "se coucher"