Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se fourrer
Jump to user comments
tự động từ
 • chui vào
  • Se fourrer dans une société
   chui vào một hội
 • dính líu vào, dấn thân vào
  • Se fourrer dans une vilaine affaire
   dính líu vào một việc xấu xa
  • ne plus savoir où se fourrer
   chẳng còn biết chui vào đâu cho hết xấu hổ
Related search result for "se fourrer"
Comments and discussion on the word "se fourrer"