Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se sauver
Jump to user comments
tự động từ
 • chạy trốn, chạy thoát
  • Se sauver à toutes jambes
   ba chân bốn cẳng chạy trốn
 • trốn
  • Se sauver de prison
   trốn khỏi nhà tù
 • (thân mật) chạy nhanh, rút nhanh
  • Tu es en retard, sauve-toi
   anh trễ rồi, chạy nhanh đi
 • (thân mật) trào ra, tràn ra
  • Le lait se sauve
   sữa trào ra
 • (tôn giáo) (được) giải thoát
Related words
Related search result for "se sauver"
Comments and discussion on the word "se sauver"