Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sauver
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cứu, cứu khỏi, cứu thoát, cứu sống
  • Sauver quelqu'un de la noyade
   cứu ai khỏi chết đuối
 • bảo toàn
  • Sauver l'honneur
   bảo toàn danh dự
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đỡ cho, bù cho
  • La probité de la pensée sauve la brutalité de la parole
   tư tưởng chân thực bù cho lời nói thô bạo
  • sauve qui peut!
   Mạnh ai nấy chạy đi
  • sauver les apparences
   xem apparence
  • sauver sa peau
   (thân mật) thoát chết
Related search result for "sauver"
Comments and discussion on the word "sauver"