Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shake-up
/ʃeik'ʌp/
Jump to user comments
danh từ
  • cú thúc (để ra khỏi tình trạng lề mề trì trệ)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự cải tổ (chính phủ...)
Related words
Related search result for "shake-up"
Comments and discussion on the word "shake-up"