Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
simpleness
/'simplnis/
Jump to user comments
danh từ (từ hiếm,nghĩa hiếm)
  • tính đơn giản; sự mộc mạc
  • tính chân thật, tính ngay thẳng, tính hồn nhiên
Comments and discussion on the word "simpleness"