Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sinistre
Jump to user comments
tính từ
 • gở hung
  • Présage sinistre
   điềm gở
 • tại hại, ác hại
  • Evénement sinistre
   biến cố tai hại
 • độc địa
  • Un homme sinistre
   một người độc địa
 • hung dữ
  • Regard sinistre
   cái nhìn hung dữ
 • thảm thê
  • Une sinistre soirée
   một tối liên hoan thảm thê
danh từ giống đực
 • thiên tai
 • tai nạn (được bồi thường bằng bảo hiểm)
Related search result for "sinistre"
Comments and discussion on the word "sinistre"