Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
smart aleck
/'smɑ:t'ælik/ Cách viết khác : (smart_aleck) /'smɑ:t'ælik/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người làm ra vẻ tinh khôn
  • người ngông nghênh
Related words
Related search result for "smart aleck"
Comments and discussion on the word "smart aleck"