Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
soigné
Jump to user comments
tính từ
 • cẩn thận, kỹ
  • Travail soigné
   công việc làm kỹ
 • chải chuốt
  • Une femme très soignée
   một phụ nữ rất chải chuốt
 • (thân mật) ra trò, nặng
  • Un rhume soigné
   sổ mũi ra trò
Related search result for "soigné"
Comments and discussion on the word "soigné"