Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
sprang
/spriɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhảy; cái nhảy
  • to take a spring
   nhảy
 • mùa xuân (đen & bóng)
  • the spring of one's life
   mua xuân của cuộc đời, lúc tuổi thanh xuân
 • suối
  • hot spring
   suối nước nóng
 • sự co dãn; tính đàn hồi; sự bật lại
 • lò xo; nhíp (xe)
 • chỗ nhún (của ván nhảy...)
 • nguồn, gốc, căn nguyên
 • động cơ
  • the springs of human action
   những động cơ của hành động con người
 • chỗ cong, đường cong
 • chỗ nứt, đường nứt (cột buồm...); sự rò, sự bị nước rỉ vào (thuyền...)
 • dây buộc thuyền vào bến
 • con nước
 • (Ê-cốt) bài hát vui; điệu múa vui
nội động từ sprang; sprung
 • ((thường) + up, down, out, over, through, away, back...) nhảy
  • to spring out of bed
   nhảy ra khỏi giường
  • to spring at someone
   nhảy xổ vào người nào
  • to spring to one's feet
   đứng phắt dậy
 • bật mạnh
  • branch springs back
   cành cây bật mạnh trở lại
  • lid springs open
   cái vung bật tung ra
 • nổi lên, hiện ra, nảy ra, xuất hiện
  • the wind springs up
   gió nổi lên
  • the buds are springing
   nụ đang trổ
  • many factories have sprung into existence in this area
   nhiều nhà máy đã xuất hiện trong khu vực này
 • xuất phát, xuất thân
  • his actions spring from goodwill
   những hành động của anh ta xuất phát từ thiện ý
  • to be sprungs of a peasant stock
   xuất thân từ thành phần nông dân
 • nứt rạn; cong (gỗ)
  • racket has sprung
   cây vợt bị nứt; cậy vợt bị cong
 • nổ (mìn)
ngoại động từ
 • làm cho nhảy lên, làm cho bay lên
  • to spring a covey of quail
   làm cho một ổ chim cun cút bay lên
 • nhảy qua
  • to spring a wall
   nhảy qua tường
 • làm rạn, làm nứt, làm nẻ
  • he has sprung my racket
   anh ta làm nứt cái vợt của tôi
 • làm nổ (mìn); làm bật lên, đề ra, đưa ra; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bất ngờ tuyên bố, bất ngờ đưa ra (một tin)
  • to spring a trap
   làm bật bẫy
  • he has sprung a new theory
   anh ta đề ra một lý thuyết mới
  • he loves to spring surprises on us
   anh ta thích làm chúng tôi ngạc nhiên
 • lắp nhíp, lắp lò xo giảm xóc (vào xe)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đảm bảo cho (ai) được tha tù
Related search result for "sprang"
Comments and discussion on the word "sprang"