Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sparing
/'speəriɳ/
Jump to user comments
tính từ
  • thanh đạm, sơ sài
  • biết tằn tiện; dè xẻn, tiết kiệm
    • sparing of words
      ít nói
Related words
Related search result for "sparing"
Comments and discussion on the word "sparing"