Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
surcharge
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự quá tải
  • Bateau qui a pris des passagers en surcharge
   tàu thủy lấy khách quá tải
  • Surcharge d'électricité
   sự quá tải điện
 • gánh nặng thêm
  • Une surcharge pour une famille
   một gánh nặng thêm cho một gia đình
 • phần làm nặng thêm; phần tăng thêm
  • Surcharge de programmes
   phần làm nặng thêm chương trình
 • sự rườm rà
  • Surcharge d'ornements
   trang trí rườm rà
 • sự viết đè lên, sự in đè lên, sự vẽ đè lên; chữ viết đè, dấu in đè, mảng vẽ đè lên
  • Lettre écrite sans surcharge
   thư viết không có chữ viết đè
  • Timbre-poste portant une surcharge
   tem có in đè lên
Related search result for "surcharge"
Comments and discussion on the word "surcharge"