Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
surcharge
/'sə:tʃɑ:dʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • phần chất thêm, số lượng chất thêm
 • số tiền tính thêm
 • thuế phạt thêm (phạt kẻ khai man bớt số tài sản phải chịu thuế)
 • dấu đóng chồng (để sửa lại giá tem...)
 • (kỹ thuật) quá tải
 • (điện học) nạp (điện) quá
ngoại động từ
 • chất quá nặng, cho chở quá nặng
 • bắt phạt quá nặng
 • đánh thuế quá nặng
 • đóng dấu chồng (sửa lại giá tem)
 • (kỹ thuật) quá tải
 • (điện học) nạp (điện) quá
Related words
Comments and discussion on the word "surcharge"