Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
surprise
/sə'praiz/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ngạc nhiên
  • his surprise was visible
   vẻ ngạc nhiên của anh ta lộ rõ ra
  • to my great surprise
   làm tôi rất ngạc nhiên
 • sự bất ngờ, sự bất thình lình
  • the post was taken by surprise
   đồn bị chiếm bất ngờ
 • điều làm ngạc nhiên, thú không ngờ
  • I have a surprise for you
   tôi đành cho anh một thú không ngờ
 • (định ngữ) bất ngờ
  • a surprise visit
   cuộc đến thăm bất ngờ
 • (định ngữ) ngạc nhiên
  • surprise packet
   gói trong đó có những thứ mình không ngờ, gói "ngạc nhiên"
ngoại động từ
 • làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
  • more surprised than frightened
   ngạc nhiên hơn là sợ
 • đột kích, đánh úp; chộp thình lình, chộp bắt (ai); bắt quả tang (ai)
  • to surprise someboby in the act
   bắt ai quả tang
 • bất thình lình đẩy (ai) đến chỗ
  • to surprise someone into consent
   bất thình lình đẩy ai đến chỗ phải đồng ý
Related words
Related search result for "surprise"
Comments and discussion on the word "surprise"