Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
surprise
Jump to user comments
tính từ giống cái
 • xem surpris
danh từ giống cái
 • sự ngạc nhiên
  • Il me regarda d'un air de surprise
   nó nhìn tôi một cách ngạc nhiên
 • sự bất ngờ, điều bất ngờ, điều làm vui lòng bất ngờ
  • Ce fut une surprise pour moi
   đó là điều bất ngờ đối với tôi
  • Apporter une petite surprise
   đem đến món quà làm vui lòng bất ngờ
 • (quân sự) sự đánh úp; cuộc đột kích
 • sự cháy sém
 • sự lừa mà lấy được
  • Obtenir une signature par surprise
   lừa mà lấy được một chữ ký
  • à la surprise de
   trước sự ngạc nhiên của
  • boîte à surprise
   hộp đồ chơi bật hình bất ngờ
  • par surprise
   bất ngờ
  • Attaquer par surprise
   tấn công bất ngờ
Related search result for "surprise"
Comments and discussion on the word "surprise"