Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
storm
/stɔ:m/
Jump to user comments
danh từ
 • dông tố, cơn bão
 • thời kỳ sóng gió (trong đời người)
  • storm and stress
   thời kỳ sóng gió trong đời sống (của một người, của một quốc gia)
 • trận mưa (đạn, bom...), trận
  • of abuse
   một trận xỉ vả
  • storm of laughter
   một trận cười vỡ bụng
 • (quân sự) cuộc tấn công ồ ạt; sự đột chiếm (một vị trí)
  • to take by storm
   (quân sự) đột chiếm; lôi kéo (người nghe...)
 • (rađiô) sự nhiễu loạn
nội động từ
 • mạnh, dữ dội (gió, mưa)
 • quát tháo, la lối, thét mắng
 • lao vào, xông vào, chạy ầm ầm vào
  • to storm somebody with questions
   chất vấn ai dồn dập
Related words
Related search result for "storm"
Comments and discussion on the word "storm"