Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
suspicion
/səs'piʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ngờ, sự nghi ngờ, sự ngờ vực
  • his honesty is above suspicion
   tính chân thật của anh ta thì không ai còn có thể nghi ngờ
  • on suspicion
   vì nghi ngờ, vì ngờ vực
  • under suspicion
   bị nghi ngờ
 • tí, chút
  • a suspicion of pepper
   một tí hạt tiêu
ngoại động từ
 • (tiếng địa phương) nghi ngờ, ngờ vực
Comments and discussion on the word "suspicion"