Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
swob
/swɔb/ Cách viết khác : (swob) /swɔb/
Jump to user comments
danh từ
 • giẻ lau sàn
 • (y học) miếng gạc
 • cái thông nòng súng
 • (từ lóng) người vụng về, người hậu đậu
 • (hàng hải), (từ lóng) cầu vai (sĩ quan)
ngoại động từ
 • lau (bằng giẻ lau sàn)
  • to swab [down] the deck
   lau sàn tàu
 • ((thường) + up) thấm bằng miếng gạc
 • thông (nòng súng)
Related words
Related search result for "swob"
Comments and discussion on the word "swob"