Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dab
/dæb/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đánh nhẹ, vỗ nhẹ, mổ nhẹ, gõ nhẹ
  • to dab with one's finger
   lấy ngón tay gõ nhẹ
 • chấm chấm nhẹ
  • to dab one's forehead with a handkerchief
   chấm chấm nhẹ trán bằng khăn tay
  • to dab paint on something
   chấm nhẹ sơn lên vật gì
 • (kỹ thuật) đột nhẹ
danh từ
 • sự (cái) đánh nhẹ, sự (cái) mổ nhẹ
 • sự chấm chấm nhẹ (mồ hôi, phấn); sự (cái) chấm nhẹ (sơn...); sự thấm (bằng bọt biển...)
  • to give a picture a dab of paint
   phết nhẹ sơn lên bức hoạ
 • miếng, cục (cái gì mềm)
  • a dab of cheese
   miếng phó mát
 • vết (mực, sơn)
danh từ
 • (động vật học) cá bơn
danh từ
 • (từ lóng) tay giỏi, tay cừ, tay thạo
  • he is a dab at maths
   hắn là tay giỏi toán
tính từ
 • (từ lóng) tài, giỏi, khéo, cừ; thạo
  • he is a dab hand at painting
   hắn ta vẽ rất cừ
Related words
Related search result for "dab"
Comments and discussion on the word "dab"