Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mop
/mɔp/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • túi lau sàn, giẻ lau sàn
ngoại động từ
 • lau, chùi
  • to mop the floor
   lau sàn
IDIOMS
 • to mop up
  • thu dọn, nhặt nhạnh
  • (quân sự) càn quét
  • (từ lóng) vét sạch
   • to mop up the beer
    nốc cạn chỗ bia
 • to mop the floor (ground, earth) with someone
  • (từ lóng) hoàn toàn áp đảo ai, có ưu thế tuyệt đối với ai; đánh bại ai hoàn toàn
danh từ
 • mops and mow nét mặt nhăn nhó
nội động từ
 • to mop and mow nhăn nhó
danh từ
 • chợ phiên mùa thu (để đến tìm thuê thợ gặt...)
Related words
Comments and discussion on the word "mop"