Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shop
/ʃɔp/
Jump to user comments
danh từ
 • cửa hàng, cửa hiệu
 • phân xưởng
 • (từ lóng) cơ sở, trường sở nghề nghiệp, công việc làm ăn
  • to set up shop
   bắt đầu công việc làm ăn, bắt đầu kinh doanh
  • to shut up shop
   thôi làm việc gì; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đóng cửa hiệu
IDIOMS
 • all over the shop
  • (từ lóng) lung tung, lộn xộn; khắp mọi nơi
   • I have looked for it all over the shop
    tôi đã đi tìm cái đó khắp mọi nơi
   • my books are all over the shop
    sách của tôi lung tung cả lên
 • to come to the wrong shop
  • hỏi nhầm chỗ; hỏi nhầm người
 • to sink the shop
  • không bàn đến chuyện làm ăn; không bàn đến chuyện chuyên môn
  • giấu nghề nghiệp
 • to smell of the shop
  • (xem) smell
 • to talk shop
  • nói chuyện làm ăn, nói chuyện công tác; nói chuyện chuyên môn, nói chuyện nghề nghiệp
động từ
 • đi mua hàng, đi chợ; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi khảo giá
 • (từ lóng) bỏ tù, bắt giam
 • (từ lóng) khai báo cho (đồng loã) bị tù
Related search result for "shop"
Comments and discussion on the word "shop"