Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
tẩu thoát
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. (kng.). Chạy trốn thoát, không để bị bắt. Tìm đường tẩu thoát.
Related search result for "tẩu thoát"
Comments and discussion on the word "tẩu thoát"