Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tenor
/'tenə/
Jump to user comments
danh từ
 • phương hướng chung, tiến trình
 • ý nghĩa, tinh thần chung, nội dung chính
  • the tenor of his speech
   tinh thần chung (nội dung chính) bài nói của ông ta
 • kỳ hạn (hối phiếu)
 • (pháp lý) bản sao (tài liệu
 • (âm nhạc) giọng nam cao
 • (âm nhạc) bè têno
 • (âm nhạc) kèn têno
Related words
Related search result for "tenor"
Comments and discussion on the word "tenor"