Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tinner
/'tinə/
Jump to user comments
danh từ
  • công nhân mỏ thiếc
  • thợ thiếc
  • người làm đồ hộp
Related search result for "tinner"
Comments and discussion on the word "tinner"