Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tighten
/'taitn/
Jump to user comments
nội động từ
 • chặt, căng, khít lại
  • it needs tightening up a little
   cần phải chặt hơn một tí
 • căng ra, căng thẳng ra
  • the cable tightens under the heavy load
   sợi dây cáp căng ra vì có vật nặng
 • mím chặt (môi)
ngoại động từ
 • thắt chặt, siết chặt
  • to tighten the knot
   thắt cái nút
  • tighten one's belt
   thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn nhịn mặc
  • to tighten a screw
   siết chặt đinh ốc
  • to tighten the bonds of solidarity
   thắt chặt tình đoàn kết
 • kéo căng
  • to tighten the rope
   kéo căng cái dây
 • giữ chặt
  • tighten him!
   hãy giữ chặt lấy nó!
Related words
Related search result for "tighten"
Comments and discussion on the word "tighten"