Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
reduce
/ri'dju:s/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giảm, giảm bớt, hạ
  • to reduce speed
   giảm tốc độ
  • to reduce prices
   giảm (hạ) giá
  • to reduce the establishment
   giảm biên chế; giảm ngân sách cơ quan
 • làm nhỏ đi, làm gầy đi, làm yếu đi
  • to be reduced to a shadow (skeleton)
   gầy đi chỉ còn là một bộ xương
  • to be greatly reduced by illness
   ốm gầy đi nhiều
 • làm nghèo đi, làm cho sa sút
  • to be in reduced circumstances
   bị sa sút
 • làm cho, khiến phải, bắt phải
  • to reduce to silence
   bắt phải im lặng
  • to reduce to submission
   bắt phải phục tùng
 • đổi, biến đổi (sang một trạng thái, hình thức đơn giản hơn, kém hơn)
  • to reduce something to ashes
   biến vật gì thành tro bụi
 • giáng cấp, hạ tầng công tác (một sĩ quan)
  • to reduce an officer to the ranks
   giáng cấp một sĩ quan xuống làm lính thường
 • chinh phục được, bắt phải đầu hàng
  • to reduce a province
   chinh phục được một tỉnh
  • to reduce a fort
   bắt một pháo đài để đầu hàng
 • (y học) chữa, bó (xương gây), nắn (chỗ trật khớp)
 • (hoá học) khử
 • (toán học) rút gọn; quy về
  • reduced characteristic equation
   phương trình đặc trưng rút gọn
 • (kỹ thuật) cán dát (kim loại); ép, nén
nội động từ
 • tự làm cho nhẹ cân đi (người)
Related search result for "reduce"
Comments and discussion on the word "reduce"