Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stiffen
/'stifn/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cứng, làm cứng thêm
 • làm mạnh thêm, củng cố
  • to stiffen a battalion
   củng cố một tiểu đoàn (bằng quân thiện chiến)
  • to stiffen determination
   củng cố sự quyết tâm
 • làm khó khăn hơn
 • làm đặc, làm quánh (bột)
nội động từ
 • trở nên cứng, trở nên cứng rắn, hoá cứng
  • the body stiffened
   xác chết đã cứng đờ
 • trở nên khó khăn hơn
 • trở nên đặc, trở nên quánh
Related words
Related search result for "stiffen"
Comments and discussion on the word "stiffen"