Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fasten
/'fɑ:sn/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • buộc chặt, trói chặt
  • to fasten a parcel
   buộc chặt một gói
 • đóng chặt
  • to fasten the door
   đóng chặt cửa
 • (+ on, upon) dán mắt nhìn; tập trung (suy nghĩ)
  • to one's eyes on somebody
   dán mắt nhìn ai, nhìn ai chòng chọc
  • to fasten one's thoughts on something
   tập tung tư tưởng vào cái gì
  • to fasten one's attention on something
   chăm chú vào việc gì
 • (+ on, upon) gán cho đổ cho
  • to fasten a crime on somebody
   đổ tội cho ai
  • to fasten a nickname on somebody
   gán cho ai một biệt hiệu
nội động từ
 • buộc, trói
 • đóng, cài
  • door will not fasten
   cửa hàng không đóng được
IDIOMS
 • to fasten off
  • thắt nút (sợi chỉ)
 • to fasten on (upon)
  • nắm chắc lấy, bám chặt lấy; vớ, nắm lấy (một cớ, một cơ hội)
  • tách ra để tấn công
  • tập trung vào
  • gán cho, đổ cho
 • to fasten up
  • buộc chặt, trói chặt, đóng chặt
 • to fasten quarrel upon somebody
  • gây sự với ai
Related words
Related search result for "fasten"
Comments and discussion on the word "fasten"