Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
tràn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Đồ đan thưa bằng nan tre để đặt bánh tráng lên phơi cho khô.
  • d. Nơi chứa hàng : Tràn than.
  • đg. 1. Chảy ra ngoài miệng hoặc bờ vì đầy quá : Nước tràn qua mặt đê. 2. Tiến vào ào ạt : Giặc tràn vào cướp phá.
  • Cg. Tràn cung mây. Ph. Bừa bãi, không mức độ, không điều độ : Chơi tràn : Uống tràn. Tràn cung mây. Nh. Tràn : Chơi tràn cung mây ; Uống tràn cung mây.
Related search result for "tràn"
Comments and discussion on the word "tràn"