Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
trắng ngà
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Trắng màu ngà voi, hơi vàng, trông đẹp. Tấm lụa trắng ngà.
Related search result for "trắng ngà"
Comments and discussion on the word "trắng ngà"