Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trample
/'træmpl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự giậm (chân); tiếng giậm (chân)
  • the trample of heavy feet
   tiếng giậm chân nặng nề
 • (nghĩa bóng) sự giẫm nát, sự chà đạp, sự giày xéo
động từ
 • giậm chân
 • giẫm đạp, giẫm lên, giẫm nát
  • to trample (down) the flowers
   giẫm nát hoa
 • (nghĩa bóng) chà đạp, giày xéo
  • to trample on justice
   chà đạp lên công lý
IDIOMS
 • to trample on (upon) someone
  • chà đạp khinh rẻ ai
Related words
Related search result for "trample"
Comments and discussion on the word "trample"