Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tread
/tred/
Jump to user comments
danh từ
 • bước đi, cách đi, dáng đi
  • a firm tread
   dáng đi vững chắc
 • tiếng chân bước
  • heavy tread
   tiếng chân bước nặng nề
 • (động vật học) sự đạp mái
 • mặt bậc cầu thang
 • tấm (cao su...) phủ bậc cầu thang
 • đế ủng
 • Talông (lốp xe)
 • mặt đường ray
 • phôi (trong quả trứng)
 • khoảng cách bàn đạp (xe đạp); khoảng cách trục (xe ô tô)
động từ trod; trodden
 • đi, bước lên, giẫm lên, đặt chân lên
  • to tread heavily
   đi nặng nề
  • to tread unknown ground
   bước chân lên một mảnh đất xa lạ
  • don't tread on the flowers
   đừng giẫm lên hoa
 • đạp (nho để làm rượu...)
 • đạp mái (gà)
IDIOMS
 • to tread down
  • đạp lên, giẫm lên; (nghĩa bóng) chà đạp, giày xéo, áp chế; khinh rẻ
 • to tread in
  • dận lún xuống, đạp lún xuống
 • to tread out
  • lấy chân di cho tắt, giẫm cho tắt (ngọn lửa); (nghĩa bóng) dập tắt, trấn áp (cuộc nổi dậy)
  • đạp (nho để làm rượu...)
 • to tread lightly
  • đi nhẹ nhàng; (nghĩa bóng) làm việc thận trọng dè dặt; đề cập một cách dè dặt (đến một vấn đề khó khăn)
 • to tread in someone's footsteps
  • theo vết chân ai, bắt chước ai
 • to tread on someone's corns (toes)
  • giẫm lên ngón chân ai; (nghĩa bóng) làm mếch lòng ai, chạm lòng tự ái của ai
 • to tead on the heels of
  • bám sát, theo sát gót
  • theo dõi (sự việc)
 • to tread on air
  • mừng rơn, sướng rơn
 • to tead on (as on) eggs
  • đi từng bước dè dặt thận trọng như đi trên trứng; hành động thận trọng dè dặt
 • to tread on somebody's neck
  • đè đầu cưỡi cổ ai, chà đạp ai, đàn áp ai, trấn áp ai
 • to tread the stage (the boards)
  • là diễn viên sân khấu
 • to tread under foot
  • (nghĩa bóng) chà đạp, giày xéo; khinh rẻ
 • to tread water
  • bơi đứng
Related words
Related search result for "tread"
Comments and discussion on the word "tread"