Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
triệt hạ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Phá huỷ hoàn toàn trên cả một vùng. Bị giặc triệt hạ cả làng.
Related search result for "triệt hạ"
Comments and discussion on the word "triệt hạ"