Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Triệu Quang Phục
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Triệu Việt Vương; ? - Chu Diên - nay thuộc Hải Hưng - 571) Danh tướng của Lí Bí. Từ 541 cùng cha là thái phó Triệu Túc theo Lí Bí đánh quân Lương, được phong tả tướng quân. Năm 548, Lí Bí mất, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương, lập căn cứ ở đầm Dạ Trạch (Hải Hưng) chống Lương, giải phóng đất nước, về đóng đô ở Long Biên. Năm 557, bị Lí Phật Tử đem quân đánh ở Thái Bình. Không thắng nổi, Lí Phật tử xin giảng hoà, rồi lập thông gia. Năm 571, Lí Phật Tử đánh úp Long Biên, Triệu Quang Phục không chống nổi, cùng đường nhảy xuống biển Đại Nha tự vẫn
Related search result for "Triệu Quang Phục"
Comments and discussion on the word "Triệu Quang Phục"