Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
triompher
Jump to user comments
nội động từ
 • chiến thắng, thắng
  • Triompher de son adversaire
   thắng đối thủ
  • Triompher d'une difficulté
   thắng một khó khăn
  • Le parti qui triomphe aux élections
   đảng thắng trong cuộc bầu cử
 • thắng lợi, thành công
  • Il triomphe dans la poésie
   anh ấy thành công trong thơ ca
 • hoan hỉ, hân hoan; đắc chí
  • à la nouvelle de ces succès, elle triomphe
   được tin những thành công ấy, bà ta hoan hỉ
  • Il triomphe d'avoir gagné le pari
   anh ấy đắc chí đã được cuộc
 • (sử học) được ban thưởng vinh dự khải hoàn
  • triompher du temps
   bền
Related search result for "triompher"
Comments and discussion on the word "triompher"