Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trough
/trɔf/
Jump to user comments
danh từ
 • máng ăn (cho vật nuôi)
 • máng xối, ống xối (để tiêu nước)
 • máng nhào bột (để làm bánh mì)
  • hải trough of the sea
   lõm giữa hai ngọn sóng
  • to lie in the trough of the sea
   nằm giữa hai ngọn sóng
Related words
Related search result for "trough"
Comments and discussion on the word "trough"