Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
till
/til/
Jump to user comments
danh từ
 • ngăn kéo để tiền
IDIOMS
 • to be caught with one's hand in the till
  • bị bắt quả tang
danh từ
 • (địa lý,địa chất) sét tảng lăn
ngoại động từ
 • trồng trọt, cày cấy; cày bừa
giới từ
 • đến, tới
  • till now
   đến bây giờ, đến nay
  • till then
   đến lúc ấy
liên từ
 • cho đến khi
  • wait till I come
   chờ cho đến khi tôi tới
 • trước khi
  • don't get down till the train has stopped
   đừng xuống trước khi xe lửa đỗ hẳn
Related search result for "till"
Comments and discussion on the word "till"