Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vagabondage
/'vægəbɔndidʤ/
Jump to user comments
danh từ
  • thói lang thang lêu lổng, thói du đãng; lối sống cầu bơ cầu bất
    • to live in vagabondage
      sống lêu lổng cầu bơ cầu bất
  • tụi du đãng
Related words
Related search result for "vagabondage"
Comments and discussion on the word "vagabondage"