Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
welfare
/'welfe /
Jump to user comments
danh từ
 • hạnh phúc; phúc lợi
  • to work for the welfare of the nation
   làm việc cho hạnh phúc của dân tộc
  • public welfare
   phúc lợi công cộng
  • welfare work
   công tác ci thiện đời sống (công nhân viên chức...)
 • (y học) sự bo vệ, sự chăm sóc
  • child welfare centre
   c quan bo vệ thiếu nhi
  • infant welfare centre
   phòng khám sức khoẻ nhi đồng
Related search result for "welfare"
Comments and discussion on the word "welfare"