Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
benefit
/'benifit/
Jump to user comments
danh từ
 • lợi, lợi ích
  • for special benefit of
   vì lợi ích riêng của;
  • the book is of much benefit to me
   quyển sách giúp ích tôi rất nhiều
 • buổi biểu diễn; trận đấu (lấy tiền ủng hộ, tương tế) ((cũng) benifit night; benifit match)
 • tiền trợ cấp, tiền tuất
  • death benefit
   tiền trợ cấp ma chay
  • matermity benefit
   tiền trợ cấp sinh đẻ
 • phúc lợi
  • medical benefit
   phúc lợi về y tế
 • (pháp lý) đặc quyền tài phán (không bị toà án thường xử, đối với cha cố...)
IDIOMS
 • to give somebody the benefit of the doubt
  • vì còn nghi ngờ nên không buộc tội cho ai
ngoại động từ
 • giúp ích cho, làm lợi cho
nội động từ
 • được lợi, lợi dụng
  • to benefit by something
   lợi dụng cái gì
Related words
Related search result for "benefit"
Comments and discussion on the word "benefit"