Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
whoever
/hu:'ev /
Jump to user comments
đại từ
 • ai, người nào, bất cứ ai, bất cứ người nào, dù ai
  • to everybody whoever he may be
   cho tất c mọi người dù là ai
  • whoever says that is wrong
   bất cứ ai nói điều đó cũng là sai
  • whoever you are
   dù anh là ai
Related search result for "whoever"
Comments and discussion on the word "whoever"