Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
xói mòn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • éroder; miner; caver
  • Biển xói mòn vách đá
   mer qui mine les falaises
  • sự xói mòn
   érosion
Related search result for "xói mòn"
Comments and discussion on the word "xói mòn"