Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
xuôi dòng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Theo chiều dòng nước chảy: Thuyền đi xuôi dòng.
Related search result for "xuôi dòng"
Comments and discussion on the word "xuôi dòng"